Advertisements Close

مسابقه وبلاگ نویسی
 

پرواز

 
fariba - shrastani

fariba  shrastani

مشاهده پروفایل

بهتره اشک آدم رو یه دستمال کاغذی پنهون کنه .... تا شونه ی کسی که عمر موندنش ؛قد یه دستمال کاغذی هم نیست ... !!!


: آدرس وبلاگ من
parastou.gohardasht.com


: آدرس صفحه گوهردشت من 

gohardasht.com/tfarib23

 ...

 ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،

ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺟﺬﺏ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﺣﺴﺎﺱ ﺣﺮﻑﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ .
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺣﺴﺎﺱ ﻃﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﻩ!
ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺣﺴﺎﺱ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎ ، ﻭﺟﻮﺩِ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. 
ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺍﻡ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ...
ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻋﺎﺩﯼ ﺷﺪ ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺟﺎﯼِ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽﺷﺎﻥ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ ...
ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻋﺸﻖﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻡِ ﺣﺮﻑِ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺵ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ " ﻋﺸﻖ ﭘﺪﯾﺪﻩﺍﯼ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻧﯽ "
ﻭ ﮐﺎﺵ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ، ﻋﺸﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ‌ﺳﺖ

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . . .
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ
ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ...
ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . . .
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ
ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻏﺮﻭﺭﺷﺎﻥ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...
ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . . .
ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻭ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ِ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ...
ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . . .
ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﭘُﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﻭ
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺪﻭﻩ ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ...
ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ . . .
ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ِ " ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ " ﺳﺎﺩﻩ
ﺍﯼ 

سکــــــــوت زیباترین حرفی است که برای دیدن و ندیدن 
خواستن و نخواستن
بودن و نبودن میشه گفت
گفتنی ترین واژه برای نا گفتنی ترین لحظه ها 
و آسون ترین کلمه برای سخت ترین جمله هاست 
سکــــــــــوت ساده ترین پاسخ برای دلتنگی های همیشگیست 

ﺗﻨـــــــﻬـﺎ ﮐﺎﻓﯿـﺴﺖ
ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺸــﮑﻨﺪ
ﺁﻧـﭽﻪ ﮐﻪ ﺍﺳــﻤﺶ
ﺑـــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻭﺭ ﺍﺳـــﺖ 


نوشته شده توسط fariba در شنبه 18 مرداد 1393 ساعت 6:53:40 PM

: نظر ها
    
http://danoob.gohardasht.com
دوشنبه 17 شهریور 1393   11:16:37 PM

http://www.uploadax.com/images/96536306298160761549.jpg

Like

    
http://danoob.gohardasht.com
دوشنبه 17 شهریور 1393   11:15:35 PM

قربان تو فریبا جان

Like

    
http://parastou.gohardasht.com
شنبه 8 شهریور 1393   12:13:13 AM

 سلام و درود معصومه عزیزم خوشحالم برگشتی و دوباره می بینمت 

ممنون گلم

Like

    
http://danoob.gohardasht.com
چهارشنبه 5 شهریور 1393   12:25:22 PM

zuvqigjzzpgiw3tq1wf.jpg

یه فرصت کوتاه

یک سلامممممممممممم

برمی گردم

Like

    
http://parastou.gohardasht.com
شنبه 1 شهریور 1393   1:04:05 AM

 درود بهانه جونم خوبی عزیزم 

خوشحالم از دیدار و حضورت 

سپاس مهر و لطفت به من و این وب لاگ

عشــق بورزیم .... اما .... نگذاریم ، با قلبمــان بــدرفتاری شود .

Like

    
http://violetflower.gohardasht.com
جمعه 31 مرداد 1393   9:04:21 PM

خاطرات مثل یه تیغ کند می مونهکه رو رگت میکشی
نمیبره ، اما تا می تونه زخم میکنه

خاطرات مثل یه تیغ کند می مونه…که رو رگت میکشی…
    نمیبره ، اما تا می تونه زخم میکنه…

Like

    
http://violetflower.gohardasht.com
جمعه 31 مرداد 1393   8:58:18 PM

 ..................

Like

    
http://violetflower.gohardasht.com
جمعه 31 مرداد 1393   8:58:18 PM

 ..................

Like

    
http://parastou.gohardasht.com
پنجشنبه 30 مرداد 1393   1:52:46 AM

 درود بر شما دوست عزیز ممنون از حسن نظرتون 

پایدار باشید 

Like

    
http://www.gohardasht.com
سه شنبه 28 مرداد 1393   10:19:35 AM

سلام .خسته نباشید وبلاگ شما را خواندم واقعا منطقی و عالی بود و مسائلی را که ما اصلا به آن دقت نمیکنیم را به ما یاداوری کردید . تشکر و تحسین میکنم .

با تقدیم احترام

Like

    
http://parastou.gohardasht.com
شنبه 25 مرداد 1393   11:34:00 AM

 درود بر شما مهدی عزیز 

ممنون از حضور و کامنت زیبایت 

Like

    
http://parastou.gohardasht.com
شنبه 25 مرداد 1393   11:31:47 AM

 ???? - ?????

درود به حضور  و کامنت زیباتون دوست عزیز ممنون

Like

    
http://parastou.gohardasht.com
شنبه 25 مرداد 1393   11:29:26 AM

 درود بر شما یوسف عزیز 

ممنون از حضور و نظر زیباتون پایدار باشید

Like

    
http://parastou.gohardasht.com
شنبه 25 مرداد 1393   10:31:45 AM

 درود یلدا جون ممنون حضور همیشگیت عزیزم

Like

    
http://milaad.gohardasht.com
سه شنبه 21 مرداد 1393   4:05:55 AM

عطر تو در هواست می آیی یا رفته ای؟

Like

    
یکشنبه 19 مرداد 1393   11:39:20 PM

بگذار کسانی که لیاقت عشق ندارند شرشان از سر عشق کم شود و هر چه زودتر بروند...

Like

    
یکشنبه 19 مرداد 1393   11:35:19 PM

*** و کسی نمی فهمد که تو از فرط آدم بودن ساده ای ***

            بسیار زیبا......

Like

    
http://bihamta.gohardasht.com
یکشنبه 19 مرداد 1393   1:17:49 AM

به نظر من عشق لازم نیست یکباره بوجود بیاد گاهی سالها لازمه تا عشق واقعی پیش بیاد گاهی عشق در می زنه ببین لایقش هستی بری پشت در کیه گاهی عشق لیاقت می خواد عرضه می خواد گاهی باید سمج باشی تا وارد وادی عشق بشی در ره منزل لیلی چو خطرهاست شرط اول قدم ان است که مجنون باشی

زیبا بود

رعکس گل رز متحرک

Like

    
http://2darajahzireshab.gohardasht.com
یکشنبه 19 مرداد 1393   12:41:49 AM

شانه ات كو؟

دنيايم باز به هم ريخته

Like

 

 

 


آخرین مطالب


...
از دل سلامت می کنم
...
درود
نیم نگاهی
...
پراکنده
روز زن مبارک
بهاری باش دوست عزیز
عید بر همه مبارک
نمایش سایر مطالب قبلی


: آمار وبلاگ

30719
بازدید

34 بازدید امروز

26 بازدید دیروز

330 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gohardasht.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements


 
Powered by MainSystem